Välkommen till Utland Invest > Cypern > KÖPGUIDE > Kostnader vid köp
Search
× Search

KOSTNADER

Mervärdesskatt (VAT, Value Added Tax)
Nybyggda fastigheter där en riktig ansökan om bygglov har lämnats in till Byggnadsnämnden efter den 1 maj 2004 (när Cypern anslöt sig EU) är belagda med mervärdesskatt efter den normala skattesatsen. Fastigheter med bygglov före 2004-05-01 och vid försäljning av begagnade fastigheter utgår ingen mervärdesskatt.

Om fastigheten köps som bostad för personligt bruk (inte för uthyrning eller kommersiell användning) erhålls reducerad mervärdesskatt till 5 %. Den reducerade skattesatsen på 5 % gäller för 200 kvadratmeter bostadsyta och en sammanlagd täckt yta av 275 kvadratmeter. När det gäller familjer med mer än 3 barn ökas den totala täckta ytan med 15 kvadratmeter per ytterligare barn utöver de tre barnen.

En person som upphör att använda fastigheten som sin bostad eller säljer den före utgången av 10 års innehav måste underrätta enheten trettio dagar personen upphör att använda bostaden, och betala mellanskillnaden mellan tillämpningen av den reducerade och normala skattesatsen under den återstående perioden till 10.

Ansökan om reducerade mervärdesskatt görs normalt omedelbart efter kontraktsskrivningen och dess godkännande tar cirka 2-3 veckor.

Överförings avgift (Transfer fees)
Överföring av fast egendom till en köpare kan ske då tillstånd erhålls av Council of Ministers om att köparen får äga fast egendom. Överföringsavgiften är nödvändig för att fullständig äganderätt till egendomen skall kunna registreras på köparen. Detta kan ske då lagfart (Title Deed) utfärdas och köpet slutförts.

När denna registrering sker vid Fastighetsregistret (Land Registry Office) och lagfarten överlämnas skall köparen betala en överföringsavgift för den förvärvade egendomen. Överföringsavgiften är en engångsavgift och skall betalas till Land Registrerings Myndigheten.

Avgiften baseras på egendomens marknadsvärde på dagen för köpet:

Värde på egendomen (EUR)                   Överföringsavgift %
Upp till 85 000                                                      3
85 001 – 170 000                                                 5
Över 170 001                                                         8

Avgiften reduceras om det är två eller flera köpare. Det totala värdet på egendomen delas på antalet köpare och varje köpare betalar enligt sin del av värdet. Den sammanlagda överföringsavgiften blir då mindre.

Enligt
lagändring, som trädde i kraft den 16 juli 2015 för alla överföringar av fast egendom till den 31 december 2016 erhålls en minskning av överföringsavgiften med 50%. Överföringsavgift drabbar ej fastigheter där mervärdesskatt betalts.

Stämpel skatt (Stamp Duty)
Vid varje köp av fast egendom skall en stämpelskatt betalas av köparen till Skatteverkets kontor (Tax Office). Denna skall betalas senast 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande. Stämpelskatten baseras på försäljningskontraktets köpesumma.

Köpesumma EUR              Stämpelskatt %
0 –            5 000                           0
5 001 – 170 000                         0,15
Över     170 000                          0,20

Övriga kostnader vid köp
1. Advokat: 1-2 % plus VAT.
2. Undersökningsavgift: Inkluderat i advokatens arvode.
3. Council of Ministers ansökningsavgift: 200 – 400 € ofta inkluderad i advokatens arvode.
4. Vid uppläggning av lån betalas en avgift som är 1 % av lånebeloppet.

ÅRLIGA KOSTNADER

Fastighetsskatt (Immovable Property Tax)
Den registrerade fastighetsägaren är skyldig betala en årlig fastighetsskatt som baseras på egendomens värde per den 1 januari 1980. Denna regel medför att endast mycket exklusiva egendomar belastas med denna skatt.

Värde på egendomen (EUR)                       Årlig skatt %
0 – 40 000                                                            0,06
40 001 – 120 000                                               0,08
120 001 – 170 000                                             0,09
170 001 – 300 000                                             0,11
300 001 – 500 000                                             0,13
500 001 -  800 000                                             0,15
800 001 – 3 000 000                                         0,17
Över 3 00 000                                                     0,19

Kommunala skatter (Immovable Property (Towns) Tax)
Den registrerade ägaren av egendomen är skyldig betala en mindre skatt till den lokala myndigheten. Denna är 0,1-0,2 % av fastighetens värde 1 januari 1980 och då ca.100 - 300 € per år beroende på storleken på egendomen. Denna skatt täcker kostnaden för sophämtning, gatubelysning, avloppsnät mm.

El, vatten mm
Kostnader för förbrukning av el och vatten betalas individuellt baserat på förbrukning enligt avläst mätare.

Skatt på avlopp (SBP)
Utgår med ett årligt belopp som beräknas på marknadsvärdet av fastigheten per den 1 januari 1980. Skatten är cirka 0,5 %. Dessa avgifter är för byggnad av huvudavloppssystemet och inte beroende på om du har ditt hus anslutet till avloppssystemet.

Avgift för skötsel och underhåll
Detta är en avgift för underhåll, rengöring och reparationer av boendeföreningens gemensamma utrymmen. Denna avgift varierar beroende på förening och egendomens storlek.

Avgift för skötsel och underhåll
Detta är en avgift för underhåll, rengöring och reparationer av boendeföreningens gemensamma utrymmen. Denna avgift varierar beroende på förening och egendomens storlek.

Egendomsförsäkring, Hemförsäkring
Enligt Cyperns lag skall alla egendomar (även lägenheter) vara försäkrade.
Utöver detta behövs en hemförsäkring. Vid uthyrning av egendomen skall försäkringen omfatta det skydd och ansvar som detta erfordrar.

 

 

 

  

 

Link Read More

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
och ta del av erbjudanden.

Link Read More

Mötesplats

För bostad, bosättning

och bolag utomlands.

Link Read More

Intresseanmälan

Sänd intresseanmälan
och ange dina önskemål.

AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2024 Utland Invest